Klart för invigningsmatch på Furuvallen i Hjoggböle
- artikel i NV år 1950

Hjoggböle (NV) Hjoggböles nya idrottsplats "Furuvallen" kommer att tagas i bruk på söndag. Någon officiell invigning blir det inte beroende på att rätt mycket ännu återstår att göra innan såväl planen som omklädningsrummet blir fullt färdiga. Båda kommer emellertid att från och med den 23 juli brukas för matcher, enär den gamla fotbollsplanen lämnar mycket övrigt att önska som sådan.
Den nya idrottsplatsen ligger intill landsvägen Hjoggböle-Sjöbotten vid Sjön, där den schaktats ur en sand- och grusås och har således en ypperlig grund. Runt idrottsplatsen stå höga rakstammiga furor, som givit idrottsplatsen dess namn, vilket göt att den besökande får ett vackert och mäktigt intryck av den öppna arenan.
En riktig idrottsplats har under många år varit uppe till debatt inom idrottsföreningen. Ja, nästan ända sedan förra fotbollsplanen var ny. Många olika förslag om lämplig mark och placering av planen har därvid framkommit. Till slut enades man om den plats där den nu ligger. Vintern 1949 inköptes marken av Verner Lundkvist i Sjön för 3000:- kronor. Hela arealen rör sig om 1,5 hektar. Så snart snön tinat bort i fjol våras sattes alla krafter till för att planera och schakta. För den skull lejdes en caterpillartraktor, som arbetade natt och dag. Bas för arbetet var föreningens drivande kraft, Petrus Lindgren. Han nöjde sig inte med traktorns arbete utan anställde även manuell arbetskraft, där han själv gick i spetsen och arbetade nästan dygnet runt. Eftersom arbetet fortskred så började emellertid pengarna att tryta. Efter mycket om och men beviljade Bureå kommun bidrag med 2000:- kronor. Men detta är bara som fickpengar, och föreningen fick uppta lån, med intresserade supporters som borgensmän, för att finansiera det fortsätta byggandet.
På grund av naturhinder - en jordart som var omöjlig att forcera för caterpillartraktorn - avstannade byggandet för sommaren 1949. Under våren 1950 har emellertid arbetet fortskridit i mycket rask takt, varigenom fotbollsplanen blivit färdig. Förre ägaren av marken hade intill fotbollsplanen sin mangårdsbyggnad. Sedan han avflyttat från orten har idrottsföreningen förvärvat även denna för ett pris av 2500:- kronor. Detta skall nu bliva omklädningsrum, och senare skall eventuellt också klubbrum inredas. Nu är byggnaden så pass stor att den även blir förrådsbyggnad, vilken blir i vindsvåningen. Vid infarten till idrottsplatsen har en stilig entré byggts. Den har två biljettluckor som kommer att användas så, att en blir för barn och en för vuxna. På portalen vid entrén skall "Furuvallen" i stora bokstäver lysa mot den besökande. Skylten har inte hunnit uppsättas. Likadant är det med staketet runt området, medan staketet runt själva fotbollsplanen är färdigt så när som målningen.För att höra närmare om idrottsplatsen har vi vänt oss till "intendenten" Petrus Lindgren för att få vissa uppgifter.
- Vad kostar nu en sådan idrottsplats, som den Hjoggböle IF blivit ägare av?
- Hela kostnaden kan beräknas till något tusen mindre än trettio. Det arbete som utförts tillsammans med markköp och förvärv av omklädningsrum belöper sig till omkring 13-14000:- kronor. Ungefär hälften är således ogjort.
- Hur finansieras planbyggandet?
- Bureå kommun har bidragit med 2000:- kronor och vidare har ett större banklån tagits. Detta till de kontanta utgifterna. En stor del av arbetet har utförts av föreningens egna medlemmar, som satsat fridagar och lediga kvällar. På andra orter finns det något som kallats "flykten från landsbygden". Detta har vi inte lidit särskilt av, utan har det i stället blivit en idrottsplats, som omhuldas av hela bygden. Om nu våra "fäder" i Bureå har förståelse för våra problem, pengar, penga…Något anslag från Tipstjänst har inte kommit ännu, men vi har gjort ansökan och det finns stort hopp om slantar. Och inga föraktliga sådana heller.
- Byggs inte löparbanor runt fotbollsplanen?
- Nej, det skulle ställa sig alltför dyrt och då måste man anställa någon särskild man för att sköta dessa och det är mer än vad klubben orkar med. Men fotbollsplanen kommer att få "riktiga" mått d.v.s. 100x60 meter. Om det behövs kan vi göra planen både längre och bredare. Målstolparna blir ellipsformade liksom ribban. Stålrör kommer att hålla upp målnätet, som inköpts nytt. För markering av planen skall kalk användas.

Furuvallen år 2000
- Det är ju en jordplan, men skall den senare insås för att få gräsmatta?
- Än så länge skall vi varje fall ha jordplan. På sådana brukar det damma rätt kraftigt, men för att eliminera detta har vi inköpt vägsalt, som skall användas vid torr väderlek.
- Har du något särskilt önskemål beträffande idrottsplatsen?
- Ja det är många, men ett är det, att få hela området uppsnyggat så att det blev något av en park. Förutsättningar finns på området, men då blir det ännu mera pengar, och det just dessa som fattas.

Lindgren har mycket mera att berätta om och kring den nya idrottsplatsen, men han är en strängt upptagen man, varför vi kastar oss över HIF's lagledare, Nisse Eriksson, för att höra hans syn, speciellt på premiärmatchen.
- Holmsund, motståndarna i premiärmatchen, har, lovat att komma med det starkaste laget, möjligen är en eller ett par upptagna med länskamp på söndag. Men eljest smäller det klockan 15.
- Och hur blir HIF-laget?
- Fullt ordinarie. Vad jag nu känner till är inga spelare justerade och ingen har anmält frånvaro. Vi ska försöka göra ett hyggligt resultat. Inte tror jag Holmsund åker hem med mer än tre måls övervikt, men jag hoppas givetvis mindre.
Till slut ber vi publiken komma och ta sitt bästa humör med sig, så kommer premiärmatchen på den nya fotbollsarenan att bli en stor dag i Hjoggbölebygden.

Ovanstående artikel var publicerad i tidningen Norra Västerbotten år 1950/Björn Lindholm 27/7 2004>> Tillbaka till Kultur & Historia <<