HJOGGBÖLE BYAFÖRENING

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008

 

* Skötsel, uthyrning, och fortsatta förbättringar av Folkets Hus där bl a renovering av

köket beslutats.

* Under hösten söktes projektpengar från Boverket till att lägga nytt golv i stora salen.

Boverket avslog ansökan.

* Skrotinsamling under maj månad vid Folkan som inbringade drygt 11.000 kronor.

* I oktober röjdes Folketshustomten från ris och sly.

* Skötsel och utveckling av badplatsen Texta. Under sommaren 2009 planeras att

bygga en båtplats samt parkeringsdäck/solskydd för barnvagnar.

* Skötsel av träskstigen och dess raststugor.

* Skötsel av ishockeyplanen vid skolan.

* Fortsatt arbete med utställningen Författarbyn – arbetsgruppen lämnar separat

verksamhetsberättelse.

* Genomförande av två trevliga pubkvällar.

* Blomsterbönorna arrangerade i samarbete med föreningen en uppskattad växt och

plant loppis under maj.

* Arrangerat Julmarknad under december månad vilket gav ett netto på 4700:- och

var mycket uppskattad.

* Under vintern och hösten har Yoga utövats på Folkan med deltagande av ca 15 personer/

termin.

* Satt upp ”Hälsolådor” vid 4 stycken promenadstråk (Östra, Västra, Falmarksheden

och vid Elljusspåret), för att främja och uppmuntra till ökad motion bland byborna.

Motionsvinster har lottats ut vid 6 tillfällen under 2008. En Måbra/Viktgrupp startades

också med stöd av föreningen.

* Byaskvallret har getts ut vid 4 tillfällen under året.

* Arrangerat kräftfisket på uppdrag av byaman och i samband med fisket sammanställt

fångstrapport.

* Fortsatt uppdatering och utveckling av byns egen hemsida.

* Genomfört en intresseanmälan bland hushållen angående anslutning till bredbandet

genom byn.

Skellefteå Kraft avslog ansökan om att koppla upp fler hushåll till bredbandsnätet.

* Byaföreningen anordnade ett välbesökt Valborgsmässofirande med Majbrasa och

sång av Bureå Manskör.

* Upprättat en byaplan som omfattar åren 2008 till 2010. Planen upptar fyra projekt:

Författarutställningen- Båtplats vid Texta, - Drift, förbättringar och marknadsföring

av Folkets Hus samt Motionsaktiviteter för byborna.

Som en del i planen har befolkningsmängden i byadelarna: Hjoggböle, Hjoggböleliden,

Sjön och Falmarksheden, sammanställts.