Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2007-10-02

 

Närvarande:

Åke Stenlund, Karin Åhlander/Vestermark, Niklas Lundberg,                                         Kopia till:

Berit Norrby, Sofie Fahlgren, Robert Granberg, Marianne Andersson,                            Susanne Nord, Frida Holmlund Robert Eklund                                                                                                                 

 

Protokoll/dagordning                                                                              Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

2. Åke informerar om att Byaföreningen kan ansöka om byapeng,

vilket är ett bidrag som kan ansökas från kommunen på 4000 kr.

För att ha chans att få pengarna måste en byaplan kunna presenteras där

vi kan visa vad vi gör för att utveckla byn.

Vi kommer att få en mall i höst som kan vara till hjälp när vi ska presentera

planen.

 

3. Folkets Hus. 

 

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                       Robert E

– Brandvarnarna ska sättas upp.         Är på gång.                                           Robert E, Marianne

– Nya skyltar nödutgång, nytt lås för nödutgången.                                          Cecilia, Niklas

– Gruslass till FH:s gårdsplan planeras till våren.                                               Åke, Marianne

– Ny matta ska läggas in i köket, mattan läggs in den 6/10                                  Berit

– Elementen ska ses över och ev. ska något element bytas ut.                            Berit, Åke

– Nya eluttag ska installeras.                                                                         Berit, Åke 

– Det ena av FH:s kylar sätts ut i Byaskvallret som bortskänkes.                          Åke

– Värmen är nu igångsatt för vintersäsongen.

 

4. Arrangemang.

 

– Surströmmings festen är inställd pga. för lite anmälningar.

– Dansgruppen kommer att anordna ”Lilla Idol” den 24 nov

Folketshus.

Tanken är att arrangemanget ska vara så likt programmet Idol som

möjligt. De som får vara med och tävla i Lilla Idol är barn mellan

5 och 13år. Flickorna i dansgruppen kommer också att bjuda på en dansuppvisning

och sälja fika under kvällen.

Frida Holmlund är vald som ”vuxenansvarig”.

– Pub kvällen den 3 nov. bjuderHallowen tema. Entréavgift 50:-.

 

5. Ekonomi

 

– Marianne meddelade att hon hittills fått in 108 stycken medlemsavgifter.

Det hade också kommit in ca 3000:- i form av gåva.

– 10 timmar får vi debitera av kommunen för målningen av sargen på hockey

planen. Vi måste ta reda på vad som behöver skrapas samt vad som ska målas.                         Robert E

– Åke har pratat med Karin Gerthh på skolan angående sargen. Sargens vara eller

icke vara tags upp på elevrådet  tors. den 4/10.                                       

– Nya regler angående bidrag till samlingslokaler.

Representanter från kommunen kommer att höra av sig angående ett informations

möte.  Åke, Cecilia och Marianne kommer att närvara.

– Åke har pratat med Eva Enqvist angående kräftfiskebeståndet och om priset på kräft-

fisket ska reduceras. Frågorna kommer att tas upp på nästa bystämma, våren 2008.

 

6. Byaskvallret

 

Detta kommer i nästa nummer av byaskvallret.

 

– Förslag om en interljuv om Öppna förskola i bönhuset

– Reportage om Lilla Idol.                                                                  Åke                                                                        

7. Författarbyn

 

Åke informerade:

– I somras kom 4 st. busslaster, vilket är ca 200 personer, till författarbyn.

– Författaraftonen med Anita Salomonsson drog ca 30 st. åhörare.

– Bönhusföreningen har kommit med att avtalsförslag till författarbyn.

Förslaget innehåller dels årshyran av bönhuset i Sjön, samt ett förslag på hur serveringsnettot ska

delas mellan bönhusföreningen och författarbyn.

 

Förslaget:

1000:- i års hyra, serveringsnettot delas 40 % till bönhusföreningen och 60 % till

författarbyn.

Styrelsen kom fram till ett nytt förslag som går ut på att författarbyn betalar 1200:-/år i hyra men att

serveringsnettot delas 30 % till bönhusföreningen och 70 % till författarbyn.

 Åke kommer att framföra förslaget.

 

8. Träskstigen

 

Tillgång till ved längst Träskstigen kollas upp.                                              Robert G

– Flytta ett av vindskydden till soligare läge längst Träskstigen, flytten kollas upp

med markägare, samt skoterklubben.                                           Robert G, Niklas

 

9. Övriga frågor

 

Lördagen den 1 december blir det styrelsefest med respektive.

Festen hålls på Folkan och maten tags vi catering.                         Marianne

En inbjudan kommer att skickas ut.                                              Marianne, Åke

– Berit kollar mailen och tar med inkommet material till styrelsemötena.

– Ansökan till Boverket var ej fullständig, så styrelsen måste komplettera

uppgifterna och skicka in ansökan igen senast 11 okt.                                      Åke, Marianne

– Sofie informerade angående yogan. Ingen ledare kan ta på sig den i höst

men det finns en tjej som är intresserad till våren. Innan Sofie bokar fast henne

måste vi kolla upp intresset, samt prata med instruktören angående kostnaden för

yogakvällarna.                                                                                           Sofie       

– En ny medlem till festkommittén behövs, Camilla Wikström är föreslagen.            Robert E

– Städningen efter pub kvällen hjälper Åke, Niklas och Robert E till med.

 

10. Nästa möte

 

Den 19 nov klockan 19:00. Susanne tar fika.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby