Hjoggböle Byaförening

 

Protokoll styrelsemöte 2009-10-11

 

Närvarande: Robert Granberg, Cecilia Lindmark, Niklas Lundberg, Åke Stenlund, Berit Norrby, Torbjörn Häggmark.

 

Kopia till: Rigmor Jansson,  Robert Eklund, Frida Holmlund, Marine Säll/Vesterberg.

 

Protokoll/dagordning

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Konstituerande kompletteringsval:

För att säkerställa en löpande verksamhet i styrelsen beslöts att utse en vice ordförande i föreningen.

Torbjörn Häggmark valdes till posten och fungerar från och med detta som ersättare för ordinarie ordförande i dennes frånvaro.

 

3. Protokollet från den 7 september gicks igenom och ett antal punkter fördes vidare till dagens möte.

Värmepumparna ska byggas in ytligare för att förebygga nedisning under vintern, ansvariga Robert E och Robert G.

 

4. Utvärdering Puben den 26 september.

Lyckat och uppskattat arrangemang med 90 betalande och bra liveband. Nettot uppgick till 1482:- enligt kassörens redovisning.

Minus spritstölden.

 

6. Fördelning av nycklar till FH efter låsbyte.

För att få slut på de otrevliga stölderna från Folkan bytes låsen i entréerna vid månadsskiftet. Styrelsen beslöt att nycklar, efter låsbytet, endast ska finnas hos Åke Stenlund och reservnyckel hos Frida Holmlund. Övriga nycklar förvaras hos Cecilia och Andreas Lindmark som är lokaluthyrare.

Städnyckeln är redan utbytt.

 

7. Ekonomi.

Vid förra mötet konstaterades att årets intäkter från medlemsavgifter och div. bidrag hitintills uppgick till 34.569:-, pubintäkterna ej inräknade. Saldot på vårt plusgirokonto uppgår till 47.500:- samt 23.871:- för Författarbyprojektet.

 

8. Förändring av uthyrningspriser FH.

Styrelsen beslöt att höja priset för klubbrum och kök till 150kr/gång med hänvisning till upprustning av lokalerna. Övriga priser står kvar.

Cecilia ser till att priset ändras på hemsidan och prishöjningen kommer att börja gälla omg.

Vi beslöt också att utöver antalet aktiviteter i huset även föra statistik över vilka lokaler som hyrs ut vid olika tillfällen. Detta som underlag för kommande hyresprisförändringar. Ansvarig att föra statistik är Cecilia.

 

9. Röjning och avverkning på Ryssholmen.

Erik Lundmark och Michael Norrby har varit till Ryssholmen och märkt upp de träd som ska röjas bort.

Till vintern kommer röjningen att ske, både av de träd som är uppmärkta samt en hel del  ris för att fixa till bra pulkbackar. Åke och Torbjörn kommer att försöka att “ragga” ihop folk till röjningen.

 

10. Vad gör vi med Träskstigen?

Styrelsen beslöt att sluta röja upp på Träskstigen samt diskuterade om en flyttning av vindskyddet ev. från Träskstigen till Ryssholmen. En eventuell flyttning av vindskyddet kommer att diskuteras på skoterklubbens årsmöte.

Åke kommer även att prata med markägaren om vindskyddet ute på klubben, ett förslag lades fram om att om möjligt gjuta fast eldstaden så att den inte går att flytta in i vindskyddet.

 

11. Ev. övertagande av ansvar för elljusspåret i byn.

Frågan bordläggs tillsvidare då Friluftsfrämjandet fått pengar till upprustning av spåret. Åke kommer att skriva om uppfräschningen av elljusspåret i kommande nummer av Byaskvallret.

 

12. Programverksamhet och aktiviteter:

 

*Julmarknad på Folkan i dec.

En Julmarknad kommer att hållas den 6/12 på Folkan. Loppisbord kommer att finnas till förfogande för 50:- plus en liten vinst till lotteriet.

Detaljer och program kommer att diskuteras i styrelsen mer under nästa möte.

 

*En “Light Pub” är på förslag uppe i klubbrummet, dvs. att pröva ha en After Work pub en fredagskväll med  bara dryck och prat. Styrelsen beslöt att ha den första After Work puben den 15/1 nästa år.

 

* Pensionärsprogram med Gunnar Enqvist. Tanken är att bjuda in Gunnar att ha en berättar afton på Folkan där han berättar om gamla tider och historier om de som bott i Hjoggböle.

Åke kollar upp intresse med anmälan efter jul.

 

*Styrelsen bestämde också att nästa års maj-brasa skulle vara mindre och att vi skulle ha fler mindre brasor för korvgrillning. Troligtvis kommer ris från Ryssholmen att användas till majbrasan.

 

11. Övriga frågor.

 

*Styrelsen beslöt att Niklas Lundberg ska få sätta upp skylt där man kan läsa vad som gäller ladan och marken runtomkring.

 

*Berit belyste frågan om Hjoggböleskolans framtid, då det finns planer på att flytta klass 3, 4 och 5 till Bureå skolan. Styrelsen lovade hålla med lokal om ett stormöte för hela byn blir aktuellt.

 

* Cecilia funderade om en båtramp kommer att byggas, och Åke meddelade att rampen kommer att byggas i samband med att parkeringen på Texta blir fixad.

 

*Åke föreslog att vi skulle planera in flera mötestider  direkt så att det blir lättare för styrelsemedlemmarna att planera in mötena . Torbjörn kommer att jobba fram ett förslag på mötestider (ca. varannan månad), till nästa styrelsemöte.

 

13. Nästa möte

 

Den 8 november klockan 19.00.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast två dagar innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby