Hjoggböle Byaförening

Årsmötesprotokoll110411

 

      Närvarande ur styrelsen  Åke Stenlund, Robert Eklund, Cecilia Lindmark, Lisbeth

      Tjärnström

 

  1. Ordförande Åke Stenlund öppnade mötet
  2. Till ordförande för årsmötet valdes Åke Stenlund
  3. Till sekreterare valdes Lisbeth Tjärnström
  4. Till Justerare valdes Marianne Andersson och Sören Viklund
  5. Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmälda innan mötet
  6. Mötet ansågs behörigt utlyst
  7. Verksamhetsberättelse och kassarapport

·        Åke berättade översiktligt om verksamheten under året. Gunnar Hedman ville ha ett tillägg till verksamhetsberättelsen ( bilaga 1) om Författar byn vars olika evenemang haft 690 besökare under året. Lisbeth ombesörjer detta.

·        Gunnar Hedman gick igenom Författar byns verksamhetsberättelse (bilaga 2) och berättade att Edelviks folkhögskola kommer att köra 5 teaterföreställningar vid bönhuset i Sjön. Anslag och affischering kommer att ske.

·        Åke gick igenom balans och resultatrapporten (bilaga 3) som resulterade i en vinst på 24 441,00kr

      8.   Revisorernas rapport lästes upp av Åke. Revisorerna hade inget att erinra

      9.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010

           

            Val av styrelse och övriga funktionärer

            Åke informerade om att vi inte har lyckats få någon att ställa upp i valberedningen, att    

            deltagandet på styrelsemötena har skötts av en kärntrupp. Styrelsen föreslår därför en 

 minskning av styrelsen och en satsning på arbetsgrupper istället.

10.      Till ordförande på 1 år valdes Åke Stenlund

11.      Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Torbjörn Häggmark och Cecilia Lindmark. Robert Eklund, Rigmor Jansson och Lisbeth Tjärnström sitter kvar ett år till som ordinarie styrelseledamöter.

12.      Inga styrelsesuppleanter valdes

13.      Revisorer Gunnar Hedman fortsätter och styrelsen kommer att tillfråga Erika Lövdahl

14.      Valberedning styrelsen fortsätter arbeta för att hitta kandidater till denna

15.      Medlemsavgiften  fastslogs oförändrad till 150 kr/ år och hushåll med möjlighet att ge en frivillig gåva.

 

 

 

 


 

 

 

 

16.   Övriga frågor

·         Kassören Marianne Andersson ställer sin plats till förfogande men fortsätter tills        

 någon ny är utsedd

         Styrelsen passade på att tacka Marianne för det goda ekonomiska arbetet med                

                      en blomstercheck.

·        Årsmötet la ett förslag till styrelsen om ändring av stadgar under 2011.

·        Gunnar Hedman tackade styrelsen för ett fantastiskt gott arbete.

17.    Åke avslutade mötet och tackade för deltagandet. Fika serverades därpå

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skrivet av

 

 

___________________________

Lisbeth Tjärnström

 

 

 

Justeras

 

 

 

____________________________                               ______________________________

Marianne Andersson                                                        Sören Viklund