Protokoll fört vid årets byastämma den 16 maj 2006 i Hjoggböle Folkets Hus.

 

§ 1. Till ordförande vid stämman valdes Eva Enqvist.

 

§ 2. Till justerare utsågs Åke Stenlund och Ulf Nyström.

 

§ 3. Kallelsen godkändes. Kallelsen har utdelats i brevlådor samt anslag av dagordning

 på byns anslagstavlor den 1 maj.

 

§ 4. Föredragningslistan godkändes.

 

§ 5. Förvaltnings och revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet beviljades ålderman och byaråd.

 

§ 6. Ulf Nyström rapporterade om fiskevårdsområdets arbete och budget.

Byn har fått pengar för sålda fiskekort. Havsöring, röding och harr har planterats ut i fiskevårdsområdet.

Ulf Nyström önskade en ersättare i styrelsen för fiskevårdsområdet.

Det beslöts att han skulle tillfråga Jonas Andersson eller Östen Andersson.

Ulf Nyström och Lilian Gustafsson säljer fiskekort för byn.

Beslöts att fiska kräftor den 18 augusti 2006 kl 18.00 - 24.00 x).

Beslöts att inte sälja några kräftor till andra byar. Fisket gäller 3 burar för 200 kronor.

 Byaföreningen säljer kräftfiskekorten den 18 aug. under eftermiddagen och får 20% av intäkterna.

 

§ 7. Byaföreningen ansökte om bidrag till Folkets Hus för energiförbättringar.

Beslöts att ge 17000 kronor, som skulle räcka till nya radiatorer.

Byn har 3 julgranar som ska få 400 kronor var till glödlampor.

 

§ 8. Ordförande redovisade under året behandlade frågor.

En förening har bildats för övertagande av gamla Burträskvägen,

och föreningen ska förhandla med kommunen om vägbelysningen.

Föreningens ordförande är Åke Lindqvist, kassör är Desiree Gustafsson och

sekreterare Mats HolmIund. En allmänning har sålts till Ernst Lundström och Bo Karlsson för 1100 kronor.

 

§ 9. Till ålderman valdes Eva Enqvist och som ersättare återvaldes Erik Lundmark.

Återval av byarådet i sin helhet: Eva Enqvist , Erik Lundmark, Sture Frisk och Johan Strid.

 


Till revisorer utsågs Thorvald Lindström och Gunnar Hedman, ersättare Daniel Karlsson.

 

§ 10. Övriga frågor saknades.

 

Eva Enqvist                                Åke Stenlund                      Ulf Nyström

Ordförande                                 justerare                             justerare

 

 

x) Observera att 2006 års kräftfiske sedermera ställdes in efter ett beslut av Byarådet

/ Björn Lindholm den 9 augusti 2006