Protokoll fört vid årets byastämma den 7 maj 2003  i Hjoggböle Folkets Hus.

 

Årets byastämma besöktes av 16 bybor.

 

§1. Till ordförande vid stämman valdes Eva Enqvist.

 

§2. Till justerare utsågs Gunnar Hedman och Erik Lundmark.

 

§3. Kallelsen godkändes. Kallelsen har utdelats i brevlådor samt anslag av dagordning på byns anslagstavlor den 21 april.

 

§4. Förvaltnings – och revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Ansvarsfrihet beviljades ålderman och byaråd.

 

§5. Ulf Nyström rapporterade om fiskevårdsområdets arbete. Byn ska få pengar för sålda fiskekort. Malin Karlsson och Roger Wahlberg redovisade skriftligt om provfisket av kräftor den 9 aug. 2002. Beslöts att inställa kräftfisket 2003 men att provfiske ska ske i augusti igen.

 

§6. Ingen ansökan ur byakassan. Beslöts att lämna 400 kr. till byns 3 julgranar. Beslöts att delta i Vårmässan våren 2004.

 

§7. Eva Enqvist rapporterade om Burträskvägen.

 

§8. Till ålderman valdes Eva Enqvist och som ersättare återvaldes Erik Lundmark. Återval av byarådet i sin helhet: Eva Enqvist , Erik Lundmark, Sture Frisk och Johan Strid.

Till revisorer utsågs Thorvald Lindström och Gunnar Hedman, ersättare Daniel Karlsson.

 

§9. Gunnar Hedman redovisade om byaboken. 11281 kr. finns i kassan. Folkets Hus styrelse avgår och ett ev. samgående med byaföreningen diskuteras.

 

 

Eva Enqvist, ålderman.

 

 

Gunnar Hedman, justerare.                        Erik Lundmark, justerare.