PROTOKOLL fört vid årets byastämma den
15 maj 2001 i Hjoggböle.

 

 

Årets byastämma på Folkets Hus besöktes av ett
20 tal personer

 

§ 1 Till Ordförande vid stämman valdes Eva Enqvist

§ 2 Till justerare valdes Erik Lundmark och Gunnar Hedman

§ 3 Kallelsen godkändes, utdelning i brevlådor samt anslag av dagordning på byns anslagstavlor

§ 4 Förvaltnings- och revisionsberättelse godkändes och lades
till handlingarna. Ansvarsfrihet beviljades ålderman och byaråd.

§ 5 Majstämman beslutade, att på grund av små kräftor vid fisket år 2000, inställa kräftfisket i augusti i 2 år. Åren 2001 och 2002. Kurt Holmgren redovisade beslut i fiskevårdsområdet. Byn ska tilldelas pengar efter antalet sålda fiskekort. En båt ska köpas in till byn och finnas för uthyrning. Båten ska placeras vid Mellanån.

§ 6 Inga inkomna ansökningar. Majstämman beslutade fortsatt bidrag till uppsatta julgranar 400 kr/år

§ 7 Kurt Holmgren, Eva Enqvist och Johan Strid rapporterade från ett möte i Bodbysund om vattennivån i Bureälven. Gamla vattendomar kan ej åberopas på grund av att de var bestämda för flottningen i Bureälven och ingenting annat. Arbetsplan för Ragvaldsträskvägen har kommit. Byn har fått en karta över delar av Hjoggböle, därför vi deltog i Byagatan på Vårmässan. Torgny Lind ordnar en karta till. Gunnar Hedman frågade om byns deltagande i kyrkhelgen. Beslöts att fråga byaföreningen.

§ 8 Till Ålderman valdes Eva Enqvist och som ersättare Erik Lundmark.
Byaråd för kommande år är: Eva Enqvist, Erik Lundmark, Sture Frisk och Johan Strid.
Till revisorer utsågs: Torvald Lindström och Gunnar Hedman ersättare: Daniel Karlsson

 

§ 9 Gunnar Hedman redovisade försäljning av Hjoggböleboken och från byadagarna 5 – 6 augusti 2000. Burträskvägen togs upp men det konstaterades att inget nytt fanns att rapportera. Vassbekämpningsföreningen har beslutat att lägga ned föreningen och skänka båt och kassa till byn. Beslöts att byn övertar vassbåten. Hilding Lindholm och Kurt Holmgren är fortsatt ansvariga men alla närvarande ska försöka hitta intresserade att hjälpa till med båten. Den som vill köra erhåller pengar till bränsle. Sixten Stenmark berättade att det finns ett byaboksbibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

Eva Enqvist

Ålderman

 

 

Erik Lundmark Gunnar Hedman

Justerare Justerare