Protokoll fört vid årets byastämma den 11 maj 2005 i Hjoggböle Folkets Hus.

 

 

§1. Till ordförande vid stämman valdes Eva Enqvist.

 

§2. Till justerare  utsågs Kurt Holmgren och Erik Lundmark.

 

§3. Kallelsen godkändes. Kallelsen har utdelats i brevlådor samt anslag av dagordning på byns anslagstavlor den 28 april.

 

§4. Förvaltnings – och  revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Ansvarsfrihet beviljades ålderman och byaråd.

 

§5. Ulf Nyström rapporterade om fiskevårdsområdets arbete. Utplantering av harr, gös och röding har gjorts. Byn har fått pengar för sålda fiskekort. Beslöts att fiska kräftor den 19 augusti 2004 kl 18.00 – 24.00. Fisket gäller 3 burar för 200 kr. Beslöts att tillfråga Byaföreningen om de är intresserade att sälja kräftfiskekort från kl.1.00 – 19.00 den 19 aug. Föreningen får 15% av intäkterna.

 

§6. Ingen ansökan ur byakassan. Beslöts att lämna 400 kr. till byns 3 julgranar.

 

§7. Eva Enqvist rapporterade om Burträskvägen och miljödomstolens dom angående bron över bäcken. Beslöts att tillskriva Vägverket angående belysning i korsningarna med nya Burträskvägen samt ang. avfarten vid Forsen som saknar refug och vägen är feldoserad. Alla andra korsningar har refuger där vägen byggts om.

 

§8. Till ålderman valdes Eva Enqvist och som ersättare återvaldes Erik Lundmark. Återval av byarådet i sin helhet: Eva Enqvist , Erik Lundmark, Sture Frisk och Johan Strid.

Till revisorer utsågs Thorvald Lindström och Gunnar Hedman, ersättare Daniel Karlsson.

 

§9. Gunnar Hedman redovisade om byaboken.  11 396,91 kr. finns i kassan. Stämman beslutade att pengar från byaboken får användas för ev. omkostnader för Gröna Huset.

Försäljning av byns Allmänningar diskuterades med anledning av en förfrågan om köp. Stämman beslutade att sälja om köparen står för alla kostnader ( värdering,  lantmäterikostnad och lagfartskostnad). Varje enskild allmänning, som blir aktuell ska värderas av en oberoende värderingsman.

Ryssholmen behöver röjas och Johan Strid är ansvarig för att det jobbet sker.

 

 

 

Eva Enqvist                        Kurt Holmgren           Erik Lundmark

Ordförande för mötet             Justerare                    Justerare